Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten, cursussen, clinics, trainingen, sportieve recreatievormen en demonstraties van Supermotoschool, verder genoemd SMS. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdracht meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.supermotoschool.nl;

1.2. De (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden door SMS zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door SMS is bevestigd;

1.3. Alle aanbiedingen en offertes van SMS zijn geheel vrijblijvend en zijn 21 dagen geldig. De prijs (in euro’s inclusief BTW) in de offerte omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de offerte staan omschreven;

Artikel 2. Overeenkomst en wijzigingen
2.1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat SMS en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

2.2. De opdrachtgever kan tot 10 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen (zoals het verminderen van het aantal deelnemers). Indien SMS niet in staat is het verzoek te honoreren, zal SMS dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever vertellen;

2.3. Een deelnemer die verhinderd is aan de activiteit of evenement deel te nemen kan zich laten vervangen;

2.4. Op grond van gewichtige omstandigheden is SMS gerechtigd de aangeboden activiteit / evenement te wijzigen met een andere activiteit / evenement wat past binnen het afgesproken budget. De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen en dient dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór de datum waarop de activiteit of het evenement plaatsvindt aan SMS te melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst;

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
3.1. Het staat SMS vrij voor of bij aanvang van de activiteit een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever, welke bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven onder inhouding van al wat SMS nog van opdrachtgever te vorderen heeft;

3.2. Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, zoals consumpties, (verkeers)boetes of schades worden achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht;

3.3. Indien meerdere deelnemers aanwezig zijn dan schriftelijk is overeengekomen heeft SMS het recht de meerdere deelnemers te weigeren en slechts voor het overeengekomen

aantal deelnemers de activiteit / het evenement door te laten gaan voor de overeengekomen prijs;

3.4. SMS behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor datum van de activiteit of het evenement het bedrag van de overeenkomst met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de kosten. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft SMS de bevoegdheid de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding op te zeggen. De opdrachtgever heeft recht op teruggave van het reeds betaalde deel van het bedrag van de overeenkomst en op kwijtschelding van het overige;

3.5. Indien de overeenkomst wordt afgesloten ten behoeve van een groep, brengt SMS de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval het aantal personen feitelijk lager is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie van een deel van het bedrag van de overeenkomst plaats. Indien het aantal personen dat feitelijk deelneemt aan een activiteit of evenement hoger is dan het overeengekomen aantal zullen de kosten vanwege de extra deelnemers naar rato worden doorberekend;

3.6. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden 21 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 21 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag voor aanvang van de activiteit plaats te vinden;

3.7. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is alsdan een rente van 1% per maand verschuldigd aan SMS over het overeen gekomen factuurbedrag plus kosten, gerekend vanaf de eerste dag van verzuim waarbij een gedeelte van de maand voor een volledige maand wordt gerekend;

3.8. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

3.9. Alle door SMS gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van opdrachtgever;

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. SMS neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis;

4.2. SMS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.3. De activiteiten van SMS vangen in principe ook bij slecht weer aan, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. SMS zal zich bij slecht weer inspannen het programma dusdanig aan te passen dat de hinder voor opdrachtgever zoveel mogelijk wordt beperkt;

Artikel 5. Verplichtingen van de voordrachtgever en de deelnemer
5.1. De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, daaronder mede begrepen medische of conditionele bijzonderheden;

5.2. De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit of het evenement een adequate ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten;

5.3. De opdrachtgever verplicht zich, voor aanvang van de activiteit tot het ondertekenen en accepteren van de Aansprakelijkheids- en de Gezondheidsverklaring;

5.4. Deelnemers zijn verplicht een geldig identificatiebewijs te tonen;

5.5. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van SMS. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de activiteit overdragen aan SMS in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. SMS is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, berging en aangifte aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

5.6. Indien een deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt dient de deelnemer SMS in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger;

5.7. Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen;

Artikel 6. Annuleren, in de plaatstelling en No Show
6.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren onder de navolgende voorwaarden;

– Bij annulering tot 90 dagen voor de datum van de activiteit en het evenement wordt door SMS € 35,00 administratiekosten per deelnemer in rekening gebracht;

– Bij annulering van 90 dagen tot 40 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement wordt door SMS 50% van het bedrag uit de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht;

– Bij annulering van 40 dagen tot 21 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement wordt door SMS 90% van het bedrag uit de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht;

– Bij annulering vanaf 21 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement wordt door SMS 100% van het bedrag uit de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebracht;

– In het geval dat de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de activiteit of het evenement (NO SHOW) blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd;

6.2. Indien een deelnemer verhinderd is, kan hij een ander (vriend, familielid, collega, kennis) onder dezelfde inschrijving en voorwaarden aan de activiteit of het evenement laten deelnemen. (In de plaatsstelling). In dit geval regelen jullie zelf onderling de kosten. De oorspronkelijke opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings-) verplichtingen jegens SMS;

6.3 Indien een deelnemer verhinderd is, kan SMS in overleg zijn of haar plaats opnieuw beschikbaar stellen voor een nieuwe aanmelding. Als de plaats voor aanvang van de activiteit of het evenement door een andere wordt bezet via een aanmelding op de site, kan de oorspronkelijke inschrijving worden verzet naar een andere gewenste datum. De inschrijving blijft dus geldig en het geld zal niet worden geretourneerd, omdat de inschrijving wordt verplaatst naar een andere datum. In dit geval zal SMS € 25,- administratie kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding
7.1. SMS is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

– het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

7.2. Voorts is SMS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

Artikel 8. Overmacht
8.1. Ingeval van overmacht is SMS gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

8.2. Onder “overmacht” aan de zijde van SMS wordt verstaan: elke abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Zoals omstandigheden waarmee SMS tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij SMS, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, epedemieën en pandemieën, sluiting van het circuit, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;

8.3. SMS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vierentwintig maanden, mag de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden;

Artikel 9. Reclameren
9.1. Indien door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de opdrachtgever SMS binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan SMS. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de opdrachtgever SMS onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;

9.2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SMS in staat is adequaat te reageren. SMS zal opdrachtgever binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

9.3. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

– een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

– een redelijke termijn waarbinnen SMS de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

9.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op;

Artikel 10. Aansprakelijkheid (SMS)
10.1. SMS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 8 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

10.2. SMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

10.3. De aansprakelijkheid van SMS voor een beroepsfout waardoor de opdrachtgever (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van SMS in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van SMS om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

10.4. Opdrachtgever dient SMS altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

10.5. Deelname aan de activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. SMS is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenement gebeuren, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

10.6. SMS is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

– omstandigheden die toe te rekenen zijn aan opdrachtgever, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften;

– het rijden onder invloed van medicijnen welke het reactie vermogen (kunnen)beïnvloeden, drank en/of soft/hard drugs.

10.7. SMS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

10.8. SMS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;

10.9. SMS is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vermissingen, diefstal en beschadigingen, zowel direct als indirect, van of aan persoonlijke eigendommen van opdrachtgever of deelnemers. Dit geldt tevens bij afgifte van goederen aan personeel van SMS, bijvoorbeeld bij de catering;

Artikel 11. Algemene huisregels
11.1. De opdrachtgever dient zich te houden aan de algemene regels en huisregels die gelden op het terrein waarop de activiteit of het evenement plaatsvindt. SMS zal voorafgaand aan de activiteit of het evenement de regels die gelden op het terrein kenbaar maken aan de opdrachtgever of deelnemer;

11.2. De opdrachtgever of deelnemer is verplicht zich te houden aan de vergunningsvoorschriften inzake de hinder- en milieuwetgeving, zoals deze gelden op het terrein waarop de activiteit of het evenement plaatsvinden;

11.3. In geval van bespreking van een groepsarrangement wordt de contractspartij van SMS verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van alle deelnemers aan het geboekte arrangement;

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens en privacybeleid
12.1. SMS ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;

12.2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

12.3. SMS bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de opdrachtgever gedurende 18 maanden Algemene voorwaarden Supermotoschool pagina 4 van 4

niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

12.4. SMS verleent medewerking aan de opdrachtgever of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die SMS wettelijk verplicht is te bewaren. SMS is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

12.5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

12.6. SMS behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit of het evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de opdrachtgever bij SMS worden ingediend;

Artikel 13. Partiële nietigheid
13.11 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 14. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegd rechter
14.1. De vestigingsplaats van SMS is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens SMS moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

14.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SMS is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

14.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en SMS gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

14.4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

14.5. Deze voorwaarden zijn in februari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;